Incumbancy Chart

S. No. Period Name of Chairman
From To
1. 1959 1963 Shri G.L. Mehta
2. 1963 1965 Shri C.H. Bhabha
3. 1965 1967 Dr. Raghunath Singh
4. 1967 1969 Shri Narender Singh
5. 1969 1972 Shri M.V. Krishnappa, MP
6. 1972 1974 Shri Pattabhi Ramarao
7. 1974 1976 Shri. C.M. Stephan
8. 1976 1977 Shri R.L. Bhatia, MP
9. 1977 1979 Shri Vinodbhai Seth, MP
10. 1980 1982 Shri Daulalsinhji Jadeja, MP
11. 1983 1985 Shri M.R. Krishna
12. 1985 1989 Shri S.C.B. Alluri
13. 1989 1991 Dr. Shanti G. Patel
14. 1991 1996 Prof. N.K. Singh
15. 1997 2001 Shri S.N. Kakkar
16. 2001 2005 Shri V.K. Khanna
17. 2006 2008 Shri Santosh Nautiyal
18. 2008 2014 Capt. P.V.K. Mohan
19. 2014 2017 Dr. Vishwapati Trivedi
20. 2017 Till Date Shri Pradeep Trimbak Rawat,